منوی بانکداری اسلامی
برچسب : نقدینگی
یادداشت:
از ابزارهاي مديريت نقدينگي در بازارهای اسلامی می‌توان به مرابحة موازي، صندوق ABC و اوراق مرابحه و اوراق اجاره به شرط تمليك اشاره داشت.
زهرا خوشنود، طاهره اکبری آلاشتی و رسول خوانساری
پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرد:
این کتاب توسط دکتر زهرا خوشنود، رسول خوانساری و طاهره اکبری آلاشتی گردآوری و ترجمه شده است.
یادداشت:
نقدینگی جذب شده توسط اوراق مشارکت بانک مرکزی دوباره از طریق پروژه‌ها به جامعه بازمي‌گردد!؟
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی:
در صورت نهایی شدن طرح، منابع اوراق مشارکت بانک مرکزی وارد فعالیتهای اقتصادی می‌شود.
Page: 1 of 1