منوی بانکداری اسلامی
برچسب : میرآخور
دکتر میرآخور:
محققین مالی و بانکداری اسلامی باید هم روش اجتهادی و فقه اسلامی که فقهی پویا و کاربردی است را خوب بشناسند و هم علم فاینانس و تامین مالی را.
دکتر پیغامی:
دکتر عباس میرآخور یکی از برگزیدگان دومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی شد.
دکتر میرآخور:
این احتمال وجود دارد که یک نظام شبه اسلامی جایگزین سیستم سنتی سرمایه‌داری در دنیا شود.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

معرفی چهره بین‌المللی بانکداری اسلامی:
با ارائه آثاری از صاحبنظران نظام بانکی کشور: آقایان دکتر صدر، دکتر عادلی، دکتر نیلی، دکتر تقوی، دکتر رضایی، دکتر بختیاری و... در معرفی شخصیت و ویژگی‌های برجسته ایشان.
Obiyathulla Ismath Bacha, Abbas Mirakhor
Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, Hossein Askari, Noureddine Krichene
Page: 1 of 1