منوی بانکداری اسلامی
برچسب : فرهاد نیلی
دکتر نیلی در بازدید از خبرگزاری ایکنا:
برای اطمینان از غیرربوی بودن بانکداری ما چند راه وجود دارد: یکی قراردادها، دوم آموزش، سوم استانداردهای حسابداری و حسابرسی و چهارم نظارت.
دکتر فرهاد نیلی:
وجود بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعه ممکن است محدودیت یا فرصتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.
دکتر فرهاد نیلی:
این صکوک با هدف مدیریت بازار پول و رفع شبهه ربوی در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده است.
دکتر نیلی:
ادبیات مربوط به بانکداری بدون ربا تاکنون به میزان زیادی معطوف به تنظیم روابط بین بانکهای تجاری و مشتریان اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان شده است.
دکتر نیلی:
در حال حاضر در كل دنيا بانكداری اسلامی به عنوان نظم قابل اعتماد و بانكداری مطمئن معرفی شده است. بر اين اساس بایستی اين اعتماد در سيستم بانكی ما نيز بازسازی شود.
Page: 1 of 1