منوی بانکداری اسلامی
برچسب : عسگری
گفت‌وگو با دکتر حسین عسکری:
وقتی از نهادها صحبت می‌کنیم، حکمرانی قانون مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود؛ اعتماد شکل‌گرفته بین مردم نیز اهمیت دارد.
دکتر حسین عسگری
اهميت نهادها در توسعه اقتصادي در تفکر غربي - از از آدام اسميت گرفته تا کار بانک جهاني - همان چيزي است که اگر به سنن اسلامي و قرآن نگاه کنيد خواهيد ديد.
Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, Hossein Askari, Noureddine Krichene
Page: 1 of 1