منوی بانکداری اسلامی
برچسب : شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید تشریح کرد:
در دانشگاه‌های ما اقبال چندانی به تدریس کتب و اندیشه‌های اقتصادی شهید بهشتی وجود ندارد.
به مناسبت هفتم تیرماه:
نگاهی به کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» اثر شهید آیت‌الله دکتر بهشتی.
Page: 1 of 1