منوی بانکداری اسلامی
برچسب : سید نورانی
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» برگزار کرد:
کتاب بانکداری اسلامی (1) مباحث دوره کارشناسی، کتاب بانکداری اسلامی (2) مباحث دوره کارشناسی ارشد و کتاب بانکداری اسلامی (3) مباحث دوره دکترا را پوشش می دهد.
با محققان و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی آشنا شویم.

اعجاز احمدخان، محمد عبیدالله و طریق‌الله خان
ترجمه : سید محمد‌رضا سید نورانی
Page: 1 of 1