منوی بانکداری اسلامی
برچسب : خوش چهره
دکتر خوش‌چهره:
اشکال در عمل به اسلام نیست، بلکه اشکال از عدم عمل به اسلام است. / ساختار نظام بانکی ما به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب است.
دکتر خوش چهره:
اشکال از طرح‌ها و مدل‌های اسلامی نیست، بلکه ناشی از التقاط میان مظروف اسلامی و ظرف غربی است.
Page: 1 of 1