منوی بانکداری اسلامی
برچسب : بانک صنعت و معدن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن:
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اى در ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ است.
در راستای اجرای بانكداری بدون ربا
مبلغ یاد شده در ماه جاری به حساب سپرده‌گذاران این بانك واریز خواهد شد.
Page: 1 of 1