منوی بانکداری اسلامی
برچسب : اکبری آلاشتی
زهرا خوشنود، طاهره اکبری آلاشتی و رسول خوانساری
پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرد:
این کتاب با تاکید بر دستورالعمل‌های مورد نیاز در تشکیل و فعالیت نهادهای مالی جدید تالیف شده است.
پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرد:
این کتاب توسط دکتر زهرا خوشنود، رسول خوانساری و طاهره اکبری آلاشتی گردآوری و ترجمه شده است.
Page: 1 of 1