منوی بانکداری اسلامی
برچسب : اوراق منفعت
خواجه‌نصیری:
به لطف مصوبات کمیته فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار، طیف متنوعی از ابزارها را دارا هستیم. بنابراین هرکسی که با هر نگاهی وارد این سیستم شود، می‌توانیم ابزارهای لازم برای تأمین مالی را در اختیار وی قرار دهیم.
گزارش:
این گزارش توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و منتشر شده است.
کمیته فقهی سازمان بورس تایید کرد
در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیته فقهی، شاهد توسعه سازوکارهای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام خواهیم بود.
کمیته فقهی بورس
‌به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس، موضوع پیام‌ها و تبلیغات می‌تواند به پنج طریق، مبنایی برای انتشار اوراق منفعت قرار بگیرد.
یادداشت:
این صکوک می‌تواند مدلی برای نوسازی خطوط هواپیمایی ایران باشد.
Page: 1 of 1