منوی بانکداری اسلامی
برچسب : اعتبارسنجی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید:
موضوع اعتبارسنجی مشتریان در قانون جدید بانکداری بدون ربا می‌تواند مجرای جدیدی برای شکاف درآمدی باشد و اگر بدون ملاحظه اقدام شود، پیامدهای ناگواری دارد.
Page: 1 of 1